TAPINAĞIN MİMARİ YAPISI


Pullan'ın da daha önce saptadığı gibi, tapınak üç farklı malzemeden yapılmıştır. Tüf-(limestone) Kabataş, andesit bazalt-(ragstone) Karataş ve mermer. Temeli oluşturan tüfün mermerle karşılacağı her alanda araya andesit bazalt taş konmuştur. Özgünel kazıları sonunda; temel ölçüleri 30,54 [55] x 47,91 m ve stylobat ölçülerini 22,39 x 4°>2m olarak ölçülmüştür. Tapınak bir İon pseudodipterosu ve 8 x 14 sütun sıralı ve 11 basamak üzerinde yükselen podium biçimli alt yapısıyla Anadolu'da Geç Hellenistik Dönem'in önemli kutsal alanlarından biridir. Pullan'ın tapınağın restitüsyonunu yaparken sütun tamburlarındaki eksikliklerin kaynağını bulamaması, bizim için de araştırılması gerekli bir olay olarak karşımıza çıkar. Tapınağın yüksekliği 17,24 m'dir. Üstyapıyı taşıyan sütunlar 7 tamburdan oluşur. Tamburların yüksekliği 8,90 m, kaideyle birlikte 9,696 m, kaideden arşitrava kadar, başlıkla birlikte 10,096 m'dir. Tapınağın Geç Hellenistik Dönem mimarlık sanatı içinde en önemli özelliklerinden biri, İon başlıklarının altında yer alan, plastik bezemeli altıncı tamburun üzerine oturan ve 8 adet ele geçen Columnae Caelatae'ler-dir. Yükseklikleri 0,74 m olarak ölçülen figürlü tamburların beşi Homeros'un İlyada dizeleri-insan figürlü, diğer üçü ise Bukephalİon-Girland bezemeleriyle süslenmiştir. Apollon Smintheus Tapınağı'nda plastik frizler, toplam olarak 19 adet friz blokundan oluşur.